Notă de informare prelucrare date personale Wine Trip 2023

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată reprezintă pentru noi o prioritate și suntem în permanență angajați în îmbunătățirea continuă a modului în care protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

INFORMAȚII PRELIMINARE

Confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă pilonii primordiali când implementăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru ca drepturile dvs. să fie respectate.

Prezenta informare (denumită în continuare „Notă de informare privind protecția datelor personale”) pune în aplicare principiul transparenței și descrie modalitățile prin care se realizează operațiunile de colectare, utilizare, diseminare, stocare și eliminare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către BIZZ NETWORKING SERVICES SRL, persoana juridica de naționalitate română, având sediul social sat Ghiroda com. Ghiroda, str. Semenic, nr.11, camera 4 , jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/430/2015, având cod unic de înregistrare 34152690 (denumită în continuare „organizator” sau „noi”), în calitate de operator de date cu caracter personal, în legătură cu (i) la evenimentul național Wine Trip 2023  (denumit în continuare „eveniment”), precum și în legătură cu (ii) realizarea activităților subsecvente pe durata și în afara acestuia.

Prezenta informare se referă la toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul oricăror mijloace online și/ sau offline folosite pentru eveniment de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL, în calitate de organizator și de partenerii contractuali ai acestuia, în cadrul activităților aferente.

Este important să aveți permanent în vedere că acest eveniment se încadrează în sfera evenimentelor publice, drept pentru care datele pe care le divulgați (imagini, comportamente, opinii, etc.) în cadrul panelurilor desfășurate pe parcursul evenimentului sunt expuse regimului de date publice, prin prisma faptului că nu este posibilă oprirea diseminării lor prin eforturi rezonabile și direct proporționale.

Care sunt date personale utilizate în cadrul paginii Wine Trip 2023?

Pentru organizarea evenimentului și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acestuia, BIZZ NETWORKING SERVICES SRL utilizează următoarele date cu caracter personal, furnizate prin intermediul formularelor online de dvs., la completarea cererii de înregistrare, sau preluate din cadrul desfășurării activităților organizate în cadrul sesiunilor la care alegeți să participați în cadrul Wine Trip 2023:

Funcționarea paginii web a evenimentului este asigurată cu ajutorul unor sisteme informatice și a modulelor software care obțin, în mod general, unele date cu caracter personal; transmiterea acestor date este realizată în mod implicit pentru ca protocoalele de comunicare online să întoarcă rezultate optime de utilizare a platformei ce găzduiește pagina evenimentului. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului. Este important să cunoașteți faptul că, în măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Note de informare devin aplicabile.

Datele prelucrate vor fi strict cele necesare îndeplinirii scopului  pentru care vi le-am solicitat, astfel cum este descris în prezentul document și în Termenii și condițiile de participare la eveniment.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Când colectăm datele dvs. cu caracter personal, avem în vedere respectarea principiului minimizării datelor și limitării acestora strict la nevoia pe care o avem de acoperit. Astfel, utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri fundamentate pe temeiurile de prelucrare precizate mai jos:

Care este durata de prelucrare a datelor menționate în prezenta informare?

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Date cu caracter personal, inclusiv vocea, foto și video, colectate în contextul participării dumneavoastră la eveniment, vor putea fi dezvăluite de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL  către partenerii contractuali angrenați în organizarea evenimentului, cum ar fi:

Putem transfera datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar și altor categorii de destinatari angrenați în aparatul de organizare al evenimentului, cum ar fi:

Acești destinatari sunt situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii nu ar fi situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul datelor cu caracter personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către BIZZ NETWORKING SERVICES SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor mentionaţi în prezentul document. În măsura în care este necesar ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise și către alte entități care nu sunt menționate în prezenta notă de informare, vă vom anunța în prealabil.

Efectuăm prelucrări automate a datelor dvs. cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul acestui eveniment vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea pe medii securizate.

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea datele cu caracter personal.

Cunoașteți care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

În conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, dvs., în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut datele cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu mai putem prelucra datele cu caracter personal în baza altor temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: (i)în cazul în care contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal în cauză; (ii)în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii)în cazul în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i)avem consimțământul dumneavoastră; (ii)pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii)pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, BIZZ NETWORKING SERVICES SRL  este îndreptățită să prelucreze în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Atunci când veţi dori să nu mai primiţi informări/ notificări, prin orice mijloace, în legatură cu desfășurarea evenimentului (anterior, pe parcursul evenimentului și ulterior desfășurării evenimentului), vă puteţi dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare care va fi inclus in comunicările despre eveniment, primite pe e-mail.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i)este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii)este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;(iii)are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Cum pot să-mi exercit dreptul la protecția intimității și vieții mele private privind datele mele personale?

Drepturile enunțate anterior vă sunt garantate prim Regulamentul U.E. 679/2016 și, deoarece nu sunt drepturi absolute, respectarea acestora este analizată punctual, în contextul dat. Vă puteți exercita oricând aceste drepturi, în baza unei cereri depuse la responsabilul nostru cu protecția datelor.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO) are rolul de a facilita comunicarea dintre dvs., noi și Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP), fiind o prelungire a ANS în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului de date, pentru respectarea cerințelor GDPR. Apelați cu încredere la expertiza lui, în apărarea dreptului dvs. la intimitate și viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, la adresa de e-mail gdpr@bizz.club sau telefonic la +40 755 050.270.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor datelor cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la datele cu caracter personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

Aveți nelămuriri privind prelucrarea datelor dvs. la Wine Trip 2023? Contactați-ne!

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta prin e-mail la gdpr@bizz.club.

Nota bene:

Prezenta Notă de informare este valabilă începând cu data de 15.09.2022 și este supusă revizuirii, de fiecare dată când intervin schimbări semnificative.

<< Înapoi